„Būvindustrijas lielā balva 2017” kategorijas: “Mūža ieguldījums būvindustrijā” un “Gada inženieris/arhitekts.”

Žurnāls „Būvinženieris”, Ekonomikas ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar citām būvindustrijas nevalstiskajām organizācijām organizē Latvijas mēroga projektu - „Būvindustrijas lielā balva”, kas ir valstī augstākais apbalvojums nozarē. Balvas patrons ir Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 2017. gadā balva tiek izsludināta divās kategorijās: “Mūža ieguldījums būvindustrijā” un “Gada inženieris/arhitekts 2017”, kuru ietvaros pretendenti tiks novērtēti profesionālajā vidē.

Misija

 1. Pateikties būvindustrijas pārstāvjiem par nesavtīgu darbu mūža garumā, sniegto ieguldījumu jaunās inženieru un arhitektu paaudzes audzināšanā un nozares prestiža vairošanā.
 2. Veicināt nozares pārstāvju profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti, sumināt un izteikt atzinību labākajiem inženieriem un arhitektiem, kas pārstāv Latvijas valsti, un motivēt viņus sasniegumiem valsts labā.

Norise

 1. 2017. gada Būvindustrijas lielā balva tiek izsludināta 2017. gada 10. maijā.
 2. Pieteikumu pieņemšana – no 2017. gada 10. maija līdz 2017. gada 3. augustam.
 3. Vērtētāju darbs norit laikā no 7. augusta līdz 18. augustam. 
 1. Laureātu apbalvošanas ceremonija 2017. gada 4. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Kategorijas un balvu piešķiršanas kārtība

 1. Kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā” balvas tiek piešķirtas būvniecības nozares pārstāvjiem – inženieriem/arhitektiem par mūža ieguldījumu būvindustrijā*.

*Mūža ieguldījums būvindustrijā - ilggadīga, pašaizliedzīga kalpošana profesijai un nozarei, nopelni būvindustrijas labā, jauno speciālistu darbaudzināšana, inovatīvi inženiertehniskie risinājumi, kas gadu gaitā guvuši panākumus Latvijā un citās valstīs, atzīta darbošanās būvzinātnē mūža garumā, sabiedriskais darbs u.c.

 1. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2017” balvas tiek piešķirtas patlaban aktīvi strādājošiem inženieriem/arhitektiem par sasniegumiem profesionālajā jomā projektēšanā, būvmateriālu ražošanā, būvniecībā, būvuzraudzībā u.c – civilajā būvniecībā, arhitektūrā, restaurācijā, ceļu un transporta objektu būvniecībā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju izbūvē, enerģētikā un elektroapgādē, meliorācijā, vides infrastruktūras objektu būvniecībā, tehnoloģisko iekārtu izbūvē, hidrotehniskajā būvniecībā, būvmateriālu ražošanā u.c. būvindustrijas sfērās. Kategorijas “Gada inženieris/arhitekts” ietvaros balva tiek piešķirta arī būvindustrijas daudzsološajai cerībai – jaunajam inženierim vai arhitektam par veiksmīgu sniegumu profesionālajā jomā.
 1. Vērtētāji pēc iesniegtajām motivācijas vēstulēm sadala pretendentus atbilstoši viņu profesionālajām jomām. Katrā kategorijā vērtētāji piešķir līdz 6 balvām. Vērtētājiem ir tiesības papildus piešķirt savas speciālbalvas un atzinības balvas pretendentiem par inovatīviem inženiertehniskiem risinājumiem, zinātniskiem darbiem un sasniegumiem. Laureātiem tiek piešķirtas arī vērtīgas sponsora balvas.

Prasības pretendentiem

 1. Balvai abās kategorijās var pieteikt Latvijā strādājošus un pensionējušos inženierus, arhitektus un citus nozares speciālistus, kuri pārstāv būvindustriju un ar to saistītās nozares visplašākajā profesionālajā spektrā.
 1. Balvai kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā” var pieteikt nozares pārstāvjus, kuriem ir ilggadīga darbība būvindustrijā (ne mazāk par 40 gadiem) un ir ievērojami nopelni nozares attīstības, jauno speciālistu darbaudzināšanas, izglītošanas, zinātnisko izstrādņu u.c. jomā.
 1. Balvai kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2017” var pieteikt pašlaik praktizējošus inženierus un arhitektus, ar praksi un darba pieredzi, ne mazāku par pieciem gadiem, kuri pārstāv projektētājus, konstruktorus, būvmateriālu ražotājus, būvētājus, būvuzraugus u.c civilā būvniecībā, arhitektūrā, rekonstrukcijā, restaurācijā, transportbūvēs, meliorācijā, elektro un energobūvniecībā, dzelzceļu infrastruktūras būvniecībā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju būvniecībā, vides infrastruktūras būvniecībā, būvmateriālu ražošanā u.c. Pretendentam uz titulu „Gada jaunais inženieris/arhitekts 2017” var pieteikt arhitektus un inženierus, kuri strādā būvindustrijā, vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot) ar darba pieredzi, ne mazāku par trīs gadiem, kuri pārstāv būvniecības un arhitektūras profesionālās jomas – civilo būvniecību, arhitektūru, rekonstrukciju, restaurāciju, transportbūves, elektro un energobūvniecību, meliorāciju, dzelzceļu infrastruktūras būvniecību, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju būvniecību, vides infrastruktūras būvniecību, būvmateriālu ražošanu u.c.


Pretendentu izvirzīšanas kārtība

 1. Pretendentus balvai var izvirzīt ikviens – kolēģi, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji, projektu pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēju sabiedrisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki vai pats pretendents.
 1. Uzņēmums balvai var pieteikt vairākus pretendentus, bet no vienas būves inženieru komandas katrai nominācijai var izvirzīt tikai vienu inženieri.
 1. Pieteicējs sagatavo MOTIVĀCIJAS VĒSTULI, kurā detalizēti izklāsta, kāpēc konkrētais pretendents tiek izvirzīts “Būvindustrijas lielajai balvai”, kādi ir pretendenta personīgie sasniegumi ar pamatojumu, kāpēc pretendents pelnījis šo balvu. 
 1. Motivācijas vēstule iesniedzama latviešu valodā. Papildmateriāli (ja tādi ir) iesniedzami tajā valodā, kādā tie izstrādāti, publicēti u.c. (vēlams ar anotāciju latviešu valodā).
 1. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2017”, piesakot inženieri, arhitektu, tehnologu – ierindas darbinieku, vai projektu vadītāju, būvdarbu vadītāju, būvlaukuma vadītāju, būvmateriālu ražotāju, konstruktoru biroja vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu, ekspertu u.c jāpamato viņa inženiera/arhitekta vai tehnologa spējas un darba rezultāti, jāapraksta viņa personiskais konkrētais ieguldījums.
 1. Kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2017” kopā ar motivācijas vēstuli par pretendentu obligāti jāiesniedz vismaz divi IETEIKUMI jeb ATBALSTA VĒSTULES no kolēģiem, pasūtītājiem vai sadarbības partneriem. Ieteikuma apjoms – līdz 500 rakstu zīmēm. Ieteikuma/atbalsta vēstules saturs - pamatojums, kāpēc tieši šis pretendents cienīgs saņemt “Būvindustrijas lielo balvu 2017”. Kāds ir viņa kā inženiera/arhitekta pienesums kopējā projektā?
 1. Jāiesniedz pretendenta foto, pretendenta projektu, būvju, darba vides vai citu aktivitāšu foto (oriģināli jpg, minimums 500 KB), nav obligāti, bet īpaši vēlams video par pretendentu (kolēģu replikas, sadarbības partneru teiktais vai kas cits par pretendentu, vai  video par pretendenta būvēm, projektiem utt (viens vai vairāki video, bet kopā ne garāk kā 3  - 4 min).
 1. Pie papildus materiāliem vēlams minēt arī valsti vai būvi/būves, ja pretendents  Latvijas firmas vai valsts vārdā ir strādājis  ārzemēs.
 1. Motivācijas vēstule, ieteikumi un papildu materiāli konkursa rīkotājiem iesniedzami līdz 2017. gada 3. augusta plkst.17.00, aizpildot pieteikuma anketu www.buvindustrijaslielabalva.lv vai nosūtot materiālus elektroniski Latvijas Būvinženieru savienībai uz e - pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai uz šo adresi jāsūta servera adrese, no kuras var iegūt materiālus par pretendentu.
 1. Par katra pretendenta pieteikšanu konkursam – reģistrācijas maksa ir 15 eiro, kas iesniedzējam jāiemaksā LBS kontā līdz 2017. gada 3. augustam (Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225, Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783 AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001) norādot mērķi – “BLB” un pretendenta, par kuru veikta iemaksa, vārdu un uzvārdu.

Pretendentu vērtēšana

 1. Vērtētāju darbā aicināti būvindustrijas nevalstisko organizāciju pārstāvji, tehnisko augstskolu mācībspēki, sabiedriski aktīvi cilvēki, investori, pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, valsts institūciju pārstāvji, iepriekšējo gadu “Būvindustrijas lielās balvas“ laureāti. Vērtētāju sastāvu skatīt šeit.
 1. Pretendentu vērtēšana kategorijā “Gada inženieris/arhitekts 2017” notiek trīs kārtās. Pirmajai kārtai tiek izvirzīti tie pretendenti abās kategorijās, par kuriem ir iesniegtas motivācijas  vēstules  un  ieteikuma/atbalsta vēstules kategorijai “Gada inženieris/arhitekts 2017” un materiāli atbilstoši nolikumam. Otrā kārtā vērtētāji klātienē iepazīstas ar visiem finālā iekļuvušajiem nominantiem titulam “Gada inženieris 2017” un “Gada arhitekts 2017”, iegūstot papildu informāciju, noklausoties pretendenta prezentāciju par savu darbu un pretendentam uzdodot jautājumus. Pēc tikšanās ar visiem pretendentiem, trešajai kārtai tiek izvirzīti 12 nominētie.
 1. Pretendentu vērtēšana kategorijā “Mūža ieguldījums būvindustrijā” notiek izvērtējot iesniegtos materiāliem un vērtētāju diskusijā, pēc tam  par katru pretendentu liekot punktus no 1 līdz 12.
 1. Pretendentu sadale nominācijās un vērtēšana notiek, balstoties uz vērtētāju rīcībā esošajiem izstrādātajiem kritērijiem, pēc iegūtajiem kredītpunktiem (no 1 līdz 12). Vispirms pretendentu vērtē katrs vērtētājs atsevišķi, pēc tam visu vērtētāju vērtējumi tiek summēti. Par uzvarētāju kļūst pretendents ar vismazāko punktu skaitu, bet, iegūstot vienādu punktu skaitu, laureāts tiek noskaidrots, pēc atklāta visu vērtētāju balsojuma.
 1. Ja vērtētājs un pretendents pārstāv vienu organizāciju vai uzņēmumu, šis vērtētājs pretendenta – kolēģa vērtēšanā nepiedalās. Vērtēšanā nepiedalās arī pretendenta pieteicējs. Šādā gadījumā, aprēķinot punktu kopsummu, trūkstošais vērtējums tiek aizstāts ar pārējo vērtētāju pārstāvju kopvērtējuma vidējo aritmētisko punktu skaitu.
 1. Vērtētājiem ir tiesības piešķirt pretendentiem diplomus, balvas, savas un dažādu organizāciju speciālbalvas.
 2. Laureātu apbalvošanas ceremonija un balvu pasniegšana notiks 2017. gada 4. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Par pasākuma norisi Latvijas Būvinženieru savienība un žurnāls „Būvinženieris” dalībniekus informēs personīgi.

Papildinformācija
Balvai iesniegtos materiālus žurnāls „Būvinženieris” un sadarbības partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.